تراز اخرین فرد قبولی رشته های دندان پزشکی پزشکی و داروسازی دانشگاه ازاد در مرحله تکمیل ظرفیت
امروزه علاوه بر تاسیس دانشکده های داروسازی هر دانشکده به لحاظ رشد و ... ظرفیت دانشگاه ها ...
لازم به ذکر است که اساتید دانشکده های داروسازی نیز در مصاحبه ی دکتری بیشتر راغب هستند از ...
اعلام ظرفیت پذیرش در رشته های تخصصی ... آزمون رشته های تخصصی داروسازی داوطلبان باید 70 درصد ...
تراز اخرین فرد قبولی رشته های دندان پزشکی پزشکی و داروسازی دانشگاه ازاد در مرحله تکمیل ظرفیت