تصویب طرح تحریم ایران در کنگره به ... حزب آمریکا از آن زمان به این ... ها برای پرداخت بدهی ...