... جلوگیری از پرداخت 1.7 ... طرح‌کنگره برای‌جلوگیری‌از پرداخت بدهی میلیاردی آمریکا به ایران.
... کنگره برای جلوگیری از پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار بدهی آمریکا به ایران. ... طرح، «پرداخت» وجه ...
طرح جمهورخواهان کنگره برای جلوگیری از ... برای جلوگیری از پرداخت ... به ایران: آمریکا ...
... کنگره برای جلوگیری از پرداخت 1.7 میلیارد دلار بدهی آمریکا به ایران ... برای پرداخت به ایران ...
... آمریکا برای بررسی طرحی که هدف از آن مقابله با تکرار پرداخت‌های نقدی به ایران ... از خط خبر ...
... از آن جلوگیری از پرداخت ... پرداخت به ایران باید دستکم از 30 روز قبل به اطلاع کنگره برسد. طرح ...
بیشترین میزان بدهی آمریکا به ... افزایش بدهی های آمریکا. کنگره ... کشور برای جلوگیری از ...
این طرح همچنین ... این طرح همچنین رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ایران را از ... استقلال به ...
سناتور رند پال، یکی از جمهوری خواهان سنای آمریکا با جلوگیری از ... ایران به ... برای پرداخت ...
... سقف بدهی آمریکا به 20 ... از پرداخت ۱.۳ میلیارد دیگر از سوی دولت آمریکا به ایران پس از ...