پرداخت شده و مابقی حسب ضوابط یارانه دولت به آن ... گفت یارانه کشمش تولیدی بر اساس آنچه که در ...