امام جمعه همدان بر ضرورت ایجاد دانشسرای آمران به معروف در کشور تاکید کرد. ... ایران در ...
امروز حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر امروز یک ضرورت ... آمران به معروف ... در کشور ...
امروز حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر امروز یک ضرورت است./ به ... کشور در اجرایی ...
... امروز حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یک ضرورت ... آمران به معروف و ... کشور در خصوص ...
امروز حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر امروز یک ضرورت است. مطلب در ... در ایجاد ...
ضرورت تدوین قانون امر به معروف و ... به آن بدهند؛ اما در کشور ما ... از آمران به معروف و ...