نزدیک ترین صندوق رای به "شما ... یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی ... های گازی در کارگاه ...