مصاحبه را می‌توان يك تعامل دو نفره دانست كه هدفی غير از گفتگوی معمولی را دنبال می‌كند.
خبرگزاري فارس: نوشته اي كه در پيش روي داريد اشاره اي است به علل و عوامل و ريشه هاي مسائلي كه ...