شیوه‌ی نوشین لبان، خدا خدا چهره نشان دادن است عزیز من پیشه‌ی اهل نظر، دیدن و جان دادن است
Apr 03, 2016 · Video embedded · بانو مرضیه.آتشم زد- شیوه نوشین لبان- صورتگر-سوزدل .MARZIEH Baba Pejman. Loading... Unsubscribe from Baba Pejman? ...
شیوه نوشین لبان خدا خدا، چهره نشان دادن است، عزیز من پیشه اهل نظر، دیدن و جان دادن است