درباره شیردهی و بارداری همزمان,برخی مادران در حالی که در دوره شیردهی هستند و اصلا انتظار ...
شیردهی و بارداری همزمان، ممکن است؟ مادران شیرده و باردار باید غیر از اسیدفولیک بعد از ...
شیردهی و بارداری همزمان، ممکن است؟امتیاز بدهید مادران شیرده و باردار باید غیر از اسیدفولیک ...
• مصرف همزمان با داروهای مدر ممکن است مسمومیت کلیوی را افزایش دهد . ... در شیردهی :
پروپانول در بارداری یا شیردهی جزو موارد احتیاط در مصرف می باشد بنابراین حتمأ با متخصص زنان ...