دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تاثير آموزش به شيوه سخنراني و چندبعدي بر بهبود زخم ...
آموزش. سخنراني 4 آشتياني . شيوه هاي تفسيري علامه طباطبائي و استاد شهيد مطهري جلسه 1. تا 3
شيوه‌هاى جلب ... اگرچه ميزان تأثير پيش سازمان‌دهنده در روش سخنرانى چندان معلوم نشده ...