شورای حل اختلاف شورای حل اختلاف که به اختلافات مردم رسیدگی مینماید و وابسته به قوه قضائیه و ...
معاون مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه ... از زحمات تلاشگران شورای حل اختلاف در حل و فصل ...
ماده۱1 ـ قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی ...
ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه ...