شاهرخ ضرغام ... همه این کتاب را بخوانند و صد البته به اطرافیان و کسانی که مشابه شهید ضرغام ...
صبح یکی از روزها با هم به "کاباره­ی پل کارون" رفتیم. به محض ورود، نگاهش به گارسون جدیدی افتاد ...