دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی; نشان رسمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
راهنمای رو به رو شدن با بیماری ابولا; برنامه های آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
We are proud to tell you that we've established last 24th. Iranian Conference on Infectious Diseases and Tropical Medicine. As you may know, Iranian Conference on ...
ریاست پردیس خودگردان دانشگاه: اطلاعیه مهم :: قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت نام در واحد پردیس ...
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دومین رتبه(پس از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم ...
دانشکده تغذیه یکی از معتبرترین مراکز آموزش علوم تغذیه می باشد.
Persian Language Course . Premier scientists were praised on the first conference on high-tech field of health.... Shahid Beheshti University of Medical Sciences ...
دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی از معتبرترین مراکز آموزش دندانپزشکی است
دانشکده پیراپزشکی شهید بهشتی از معتبرترین مراکز آموزش علوم پزشکی است.
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در حال حاضر با داشتن 42 عضو هیات علمی ...