شهرک مصطفی خمینی شهرک مصطفی ... نقشه توسط کسانی مثل خود شما تهیه می شود! شهرک مصطفی خمینی (رشت)
مصلی رشت is a مسجد located in رشت. مصلی رشت - رشت on the map. ... شهرک مصطفی خمینی 2.6 ...
مهندس ساغری شهردار رشت ضمن بیان مطالب ... یونس آباد- جاده پیربازار- شهرک مصطفی خمینی ...
عمر بنا سه سال ساخت، نزدیک بلوار مصطفی خمینی، دارای انباری، شخصی ساز، جنوبی، 1/5 بر، بر کوچه ...