اگر به حقیقت وجودی روح پی برده باشیم و جسم را فقط وسیله ای برای حضور روح در این جهان بدانیم ...
در این صفحه 'شماره ' پرسش های مرتبط با کلیدواژه شناخت حقیقت گردآوردی شده است، پرسشکده: مرجع ...
با سلام به نظر شما آیا پس از ورود دین به داخل ایران بود که شکل گیری دین به نوعی عرفانی شد یا ...