پیش شماره کشور ایتالیا 39 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن یا موبایل در کشور ...
پیش شماره ایتالیا چند است؟, ... تماس با ایتالیا ، تلفن ایتالیا ، موبایل ایتالیا، هزینه ...
آشنایی با کشور ایتالیا. ... از تلفن فوق استفاده نموده یا به تلگرام شماره موبایل فوق پیام ...