در این قسمت به درخواست دوستان بیوگرافی شهدای هسته ای رو قرار دادم. دوستانی که برای زنده ...
محمدحسن حسینی، شاعر و منتقد ادبی با اشاره به تاثیرپذیری ادبیات و شعر معاصر ... هسته‌ای و ...
روی دیوار اتاق کوچک تنهایی‌اش """ عکس بابایش کنار شعر ... ای روشنای ... یادمان شهدای ...