اقتصاد ایران: یک مقام مسئول در شرکت راه آهن، از برنامه ها برای افزایش سهم بخش خصوصی در تامین ...
پرشین خودرو: یک مقام مسئول در شرکت راه‌آهن، از برنامه‌ها برای افزایش سهم بخش‌خصوصی در ...
یک مقام مسئول در شرکت راه‌آهن، از برنامه‌ها برای افزایش سهم بخش‌خصوصی در تامین ناوگان ...
برخی شرکت‌های ریلی خصوصی نیز در چند سال اخیر به شدت فعال شده‌اند، با این حال عمر مجدد خصوصی ...
ای استخدام معتبرترین مرجع کاریابی و اخبار و آگهی های استخدامی شرکت‌های دولتی، خصوصی و ...
این شرکت های زیرمحموعه شرکتهای ... - حمل و نقل ریلی ... واگذاری‌ چند شرکت دولتی خصوصی ...
شرکت‌های گروه مپنا، پس از اجرای آخرین مرحله تجدید ساختار گروه در سال ۱۳۹۱، در قالب پنج بخش ...