شركت قالب های ... تجديد ميثاق كاركنان شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو با ... و مجموعه هاي خودرو;
شركت قالب هاي بزرگ صنعتي سايپا،metal ... خودرو; قالب ... متعلق به شركت قالب های بزرگ ...
... شركت قالبهاي صنعتي ايران خودرو ... قالب ايران ... هاي جديد و آتي با آن شركت ...
گروه صنعتي ايران خودرو ... ايران خودرو داراي شركت هاي تابعه متعددي است كه در قالب يك گروه ...
- قالب هاي صنعتي ايران‌خودرو ... - قالب هاي پيشرفته ايران ... شركت ايران خودرو ديزل به ...
... شركت قالب هاي صنعتي ايران ... هاي صنعتي ايران خودرو ... شركت قالب هاي صنعتي ...
قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي; ... شركت شهركهاي صنعتي ايران; ... صنعتي ...
... به «شركت قالب‌هاي پيشرفته ايران خودرو ... به شركت تام ايران خودرو ... و صنعتي gpi ...
شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در ... صنعتي ايران خودرو، اين نخستين شركت پرسكار ايراني ...
شركت قالب هاي صنعتي ايران خودرو در ... صنعتي ايران خودرو، اين نخستين شركت پرسكار ايراني ...
اعضاي هيأت مديره شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران ... خودرو آتشنشاني 18 ... و نوسازي ايران و ...
... از شركت هاي ... صنعتي ايران خودرو همچون ماشين‌ابزار(ikmt) ، قالب‌هاي صنعتي ايران ...
... هاي ايران خودرو ... گروه صنعتي ايران خودرو ... گروه صنعتي ايران خودرو، شركت ...
با حكم مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ... شركت تام ايران خودرو ... قالب هاي صنعتي ايران ...
ايران خودرو مي گويد براي اولين بار در كشور، مهندسان اين شركت موفق به طراحي و ساخت قالب هاي ...
... مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو ... با رويدادهاي اخير شركت هاي ... بايد از قالب هاي ...
ايران خودرو در اين راستا با شركت‌هاي مهم خودرو ... صنعتي ايران خودرو ... خودرو سازی در قالب ...
گروه صنعتي ايران ... اين شركت از سال 1384 با تغيير اساسنامه، فعاليت در زمينه انجام پروژه هاي ...