نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی
*bmi عبارت است از نسبت وزن به مجذور قد بر حسب متر . شرایط شرکت در آزمون. 1- شرایط عمومی:
بسته اول آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی بسته اول آینده نگاری و مرجعیت علمی در ...