نکات مهم درخصوص معافیت پزشکی: ... و پیوست آن ، شرایط معافیت دایم یا موقت ... یا لاغری ...