درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو که واجد شرایط عقد ...
نحوه دریافت برگ پرداخت بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی و رانندگان تامین ...
دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی، صبح شنبه اول مهر از نمایشگاه ...