شرایط و مزاياي بیمه ... در ردیف بیمه شدگان اختیاری بوده ... مندی از بازنشستگی تا ...
دریافت فیش بیمه اختیاری و ... بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان به ...