معاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده ... مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد نکاح، چنانچه ...
حقوق زنان در ایران ضمن عقد ازدواج ضمن ... گذشته به شرایط جدید ... اساسی هر فرد است و ...
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌ ماده7- قرارداد ...
قانون اساسی ... هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به ...
*شرایط صحت عقد . ... معامله و مشروعیت جهت معامله از شرایط اساسی و لازم در عقد است که بدون آن‌ها ...
بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت ... «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در ...
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا ... برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی ...
شرایط اساسی صحت عقد ... عقد بیمه باید مانند سایر عقود واجد شرایط اساسی صحت معامله باشد و ...
برای اخوت اسلامی شرایط و پایه هایی هستند که عقد برادری بدون آنها انتظام نمی یابد و ممکن نیست ...
شروط ضمن عقد ... قضائیه «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد ... و شرایط مربوط به مسافرت ...
شرایط اساسی صحت معاملات . برای اینکه معامله ای تشکیل شود،عقد و قراردادی حاصل شود وجود دو ...
شرایط اساسی نکاح در قانون مدنی : عقد نکاح یکی از عقود معینه به شمار می رود ... ب- شرایط عقد نکاح:
ماده ۱۰۴۱- عقد ... کند دخترمی تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد به او شوهرکند و شرایط ...
قانون اساسی ... هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي ...
با فقدان هر یک از شرایط فوق، عقد صحیح به ... عقدی است که به علت نقص در شرط اول از شرایط اساسی ...
طرفین عقد ازدواج می‌توانند ... متن تحت Creative Commons Attribution-ShareAlike License در دسترس است؛ شرایط اضافی ...
شرایط قانونی ... ذکر نشدن مهر جايز است٬ اما در نکاح منقطع٬ عدم وجود مهر موجب بطلان عقد مي ...
شرایط اساسی صحت معامله ماده 190 ق . م = برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1- قصد طرفین و ...