شب بیداری - راه ... در چند هزار سال ميشود عاشق بود شيفتگي ات را از ياد نمي برم
شـبـ بیـداریـ هایـ یکـ سوزنـ ... این همان دهکده ای است که در آن روبوت ها عاشق یکدیگر می شوند...
شب بیداری بیداری ... خبر داری از ""دل بی پناه عاشق ها"" برسان مرد مهربانی که بر خلاف رسوم عاقل ...
شب عشق - هیچ وقت ... فاحشه آرام می گوید: چرا به دیگران نگفتی به جرم عاشق شدن فاحشه ...
دفتر خاطرات یک عاشق ... باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ بیداری.