Feb 15, 2015 · ۲۷ بهمن ۱۳۱۴ خورشیدی، رضا شاه روابط ايران با آمريكا را قطع كرد. پاييز سال ۱۳۱۴ خورشیدی ...
Apr 13, 2009 · خبرگزاری انتخاب: ايران در دوران صفويه و شاه عباس بزرگترين پادشاه اين سلسله در کانون مهمترين ...
مقاله بررسي آمريكا و خيزش اسلامي مردم ايران در 22 صفحه ورد قابل ويرايش رژيم شاه بعد از كودتاي ...
خبرگزاري فارس: آمريكا ساختمانهاي ايران را به كشورهايي چون روماني و تركيه اجاره داده است.