کاوه، مردی آهنگر و بی‌گناه است که در شاهنامه نماد ستمدیدگی است؛ ولی نه آن ستمدیده‌ای که سر ...