توربوشارژ . وظیفه توربو شارژ دمیدن هوا با فشار به داخل سیلندر می باشد توربوشارژ با این کار ...
توربوشارژ . وظیفه توربو شارژ دمیدن هوا با فشار به داخل سیلندر می باشد توربوشارژ با این کار ...
روغن موتور بايد به دستورالعمل کارخانه سازنده روغن عمل کنيد . صافي هوا و بازديد از واسگازين ...