موهای خسته شانه ها را دوست دارند! دیوانه ها دیوانه ها را دوست دارند. صیاد اگر باشی غزل بانوی ...