رسته نوشته: مصرع دوم بیت ۱۹ ظاهرا غلط است درست آن قاعدتا باید مطابق نسخه ی چاپ مسکو چنین باشد:
سلام دوست عزیز سیر صعودی تورم مربوط به بحران جهانی است.خدا رو شکر حدود 6 ماه است که شروع به ...