مقاله نخست؛ سیر تاریخی . ... نزد شیعه، اجرت گرفتن حجّام بدون شرط قبلى جایز، اما با شرط قبلى ...
واژه شیعه مفهومی عام است که طبق تعریف ... امامی در سیر تاریخی اش، به تناسب زمان‏های مختلف ...