این مجرا لوله‌ای به طول 3 سانتیمتر است که تنگ و باریک می‌باشد. عضله تنگ کننده مقعد ، سوراخ ...
نکروز روده باریک در اثر فتق گیر کننده و یا ولوولوس روده‌ای ... پارگی و سوراخ شدگی قسمتی از ...
يكي از عوارض بيماري كرون ايجاد سوراخ در ديواره روده و در نتيجه ورود باكتري‌هاي داخل روده ...
يكي از عوارض بيماري كرون ايجاد سوراخ در ديواره روده و در نتيجه ورود باكتري‌هاي داخل روده ...
معنی باریک : باریک . ... نبغالوعاء بالدقیق ؛ برانید آوند از سوراخ خود آنچه باریک بود از آرد.
کوچک کردن سوراخ های بینی یکی ... یکی از سوراخها باریک و بلند حتی از سوراخ بینی قبل خودم ...