سود بانك حلال است يا نه؟ ... در بانك هم اگر شرط سود شده باشد، ربا و حرام ... چرا هیچ اکتشاف یا ...
اگر ربا حرام است، چرا بانک‌ها این کار را می‌کنند و مردم را تشویق به سپردن پول و گرفتن سود و ...
حلال یا حرام؟ نظر شما چیست؟ به نظر شما آیا سود بانکی حرام است؟ سوالی که سالهاست در ذهن ...
با سلام. علمای اهل سنت سود بانکی رو حرام میدانند. در صورتی که علمای شیعه آنرا حلال میدانند.