مسجد تاریخانه; مسجد جامع سمنان; مسجد جامع زاوقان; مسجد امام; تکیه پهنه; تکیه ناسار; بازار سمنان
جمعیت شهرهای استان البرز برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی: ... ردیف نام شهر شهرستان جمعیت ...
مسجد تاریخانه; مسجد جامع سمنان; مسجد جامع زاوقان; مسجد امام; تکیه پهنه; تکیه ناسار; بازار سمنان
جمعیت شهرهای استان البرز برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی: ... ردیف نام شهر شهرستان جمعیت ...