مسعود کیمیایی می‌گوید: «تاریخ اعداد سالخورده و مندرس نیست. تاریخ ظلم زیاد می‌کند و خودش ...
تاریخ ایرانی: «حیطه سعید امامی حیطه آتش است، اجازه بدهید از کنارش رد شویم... شما از هر طرف به ...
مسعود کیمیایی می‌گوید: «تاریخ اعداد سالخورده و مندرس نیست. تاریخ ظلم زیاد می‌کند و خودش ...