... هوا بسیار مهم و تاثیرگذار است ... سطح اگاهی ایرانیان خارج از کشور از دریاچه گهر‌ 15 درصد ...
گشت و گذار بهاری در دریاچه گَهَر ... از سطح دریا واقع شده است. ... ایرانیان خارج از کشور ...
بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح ... است. از یک درصد ... آگاهی ...
بیش از ۷۱٫۱٪ وزن یک انسان از آب تشکیل شده‌است و نیز بیش از ۷۰٪ سطح ... است. از یک درصد ... آگاهی ...