بطور کلی تکامل اندیشه های فروید را میتوان تقریبا به چهار دسته تقسیم ... 2- سرکوبی: ...
اصطلاح دفع امیال کسانی چون هربارت یا گریزینگر قبل از فروید به کار برده اند ، در علم ماورا ...
زندگی نامه فروید . ... سرکوبی. خارج کردن مطالب نا خوشایند از حیطه هوشیار ذهن و وارد نمودن آنها ...
فروید در وهلۀ ... از رویدادهای دردناک به همراه هیجان های همایند با آن ها، از طریق سرکوبی به ...
شرح حال فروید. ... 2- سرکوبی: سرکوبی فرایندی است که بدان وسیله یک کشش نامطلوب به طور فعال و ...
Refoulement * این اصطلاح که کسانی چون هِربارت یا گریزینگر (۱) قبل از فروید به کار برده اند، در علم ...
2- سرکوبی:فروید سرکوبی رابه منزله ی دفاع اولیه ی “من” میداندچون رویکرد وشیوه ای مستقیم در ...