تا جایی که «گوگل کردن» به فعل تبدیل شده و معادل سرچ کردن در اینترنت ... یک سایت مشخص ... عکس ...
2 نفر کارمند با سابقه متعهد و با اخلاق واحد تبلیغات مسلط به اینترنت و سرچ در یک ... سرچ عکس ...