سرنوشت سوریه باید به دست ... بشار اسد حمایت نمی کند، بلکه ... است که سرنوشت را تعیین می کند.
وی در خصوص سرنوشت بشار اسد نیز گفت: ما تاکید داریم که سرنوشت سوریه باید به ... حل ان را نداریم ...