به راستی ما با موسوی و کروبی ... شاید با این قدم خیر، خدای خوب برای سرانجام ما تمهیدی به کار ...
با توجه به تجمع های متعددی که مردم به صورت خودجوش در مقابل منزل میرحسین موسوی، کروبی، محمد ...
اعتقاد دارم که موسوی و کروبی خطا کردند ... مختلف سیاسی و حکومتی سرانجام تنها فرد تصمیم ...
سرویس‌های اطلاعاتی دشمن بلافاصله پس از حصر خبر از دستگیری موسوی و کروبی ... کروبی سرانجام ...
با این وجود طی سال‌های گذشته تغییری در وضعیت حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد ...