قرار است هفته آینده، برایان تریسی سخنران و ... های مهمی در تهران سخنرانی کرده، این ...