حدیث قدسی می فرماید: ماه رجب را ریسمانی میان خود و بندگانم قرار داده‏ ام؛ هر کس به آن چنگ زند ...
س 1567: شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد ...
س 1567: شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد ...