سخنگوی کمیسیون شوراها: دو نفر از نمایندگان به ترکیب ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه می‌شود
ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود كه براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین ...