تعریف دقیقی برای انزال زودرس (pe) که مورد پذیرش اکثریت آراء باشد وجود ندارد هر چند که انزال ...