خطرهای تحت پوشش; انواع بیمه آتش سوزی; طرح های ویژه بیمه معلم; نحوه خرید و دریافت خسارت
University of Mohaghegh Ardabili uma دانشگاه محقق اردبیلی
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ... 2- گروه مهندسي برق. دوره كارشناسي. اين گروه از سال 1357 ...