اسامي 300 معلم نمونه کشوري آموزش و پرورش در سال 1391 استان هاي سراسر کشور منتشر شد.
خطرهای تحت پوشش; انواع بیمه آتش سوزی; طرح های ویژه بیمه معلم; نحوه خرید و دریافت خسارت
منابع: *براتی احمد آبادی، زهرا. (1386). طراحی آموزشی با رویکرد سازنده گرایی. در محمدرضا نیلی ...