طبق دستورالعمل رسیدگی به امور مسافران در تأخیر پروازها، در تأخیر بین 2 تا 4 ساعت، ایرلاین ...