زمین لرزه قرویه خسارتی نداشت. ... این زمین لرزه خسارتی نداشته است. ... داراب لرزید زمین ...
... زلزله بزرگ 5.4 دوبرجی شهرستان داراب ... داراب خسارتی نداشته است . ... خسارتی از زمین لرزه ...
... زلزله بزرگ 5.4 دوبرجی شهرستان داراب ... داراب خسارتی نداشته است . ... خسارتی از زمین لرزه ...