سه ساعت پیش مشهد زلزله امد من طبقه پنجم کار ساختمانی انجام میدادم در حین تکان خوردن انسانی ...