با توجه به تاکید رییس جمهور ... با توجه به تاکید رییس جمهور در ... و مردم را ترغیب به رای ...
رئیس‌جمهور به فکر معیشت مردم باشد نه همراهی با تخریب‌کنندگان ... که شورای نگهبان با ...
... در خصوص همراهی با ... به شورای محترم نگهبان ... رییس جمهور مردم باشد، نه فقط ...
رییس جمهور به فکر معیشت مردم باشد نه همراهی با تخریب ... هجمه‌های اخیر به شورای نگهبان ...
رییس‌جمهور: شورای عالی ... مردم با رأیی که به اعتدال و ... باید تخریب کنندگان را به نقد ...
اخبار اخبار سیاسی و اجتماعی معاون اول رییس‌جمهور از ... الله به فکر ... بین مردم ایران ...
رییس‌جمهور با طرح این سوال که ... برخی فکر می‌کنند به محض اینکه زن از ... سایت شورای نگهبان;
... در خصوص همراهی با ... به شورای محترم نگهبان ... رییس جمهور مردم باشد، نه فقط ...
... رییس جمهور ... باشد به خودش نبازد/ مردم ... مربوط به خود وزارتخانه باشد نه خود ...
... معاون حقوقی رییس جمهور در واکنش به ... نه تنها به مردم ... با تخریب و توهین را به ...
... رسیدگی به معیشت مردم و یا ... شورای نگهبان مورخ 17/3 ... رییس جمهور به فکر جوانها ...
ایرنا- استاندار سمنان با اشاره به موج تخریب و هجمه علیه دولت و ... در زادگاه رییس جمهور
... که ملی باشد نه ... در جلسه شورای نگهبان با ... بین قوا به گونه‌ای باشد که مردم احساس ...