شما حتی اگر از آب هم می ترسید,می توانید در هر سنی و بدون در نظر گرفتن توانایی هایتان,شنا کردن ...