رنال كوليك يا دردناشي از سنگ كليوي چيست ؟ Renal colic. انتخاب :دکتر رحمت سخنی از مركز آموزشي ...
در صورتيکه عضو پورتال نمي باشيد با تکميل فرم مربوطه مي توانيد تقاضاي عضويت بدهيد.
براي رفع کوليک چه بايد کرد؟ اول اين که به خطر داشته باشيد تنها شما نيستيد که با چنين مشکلي ...
بررسی اثر ضد درد عصاره گیاه Salvia Suffruticosaدر موش كوچك آزمايشگاهي با استفاده از آزمون فرمالين و ...
رنال‌كوليك 6/7درصد موارد مراجعه به علت درد حاد شكم را تشكيل مي‌دادكه با آمار ارائه شده ديگر ...
عنوان: بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركينسون در بيماران مراجعه ...