رضا روستا آزاد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران گفت ...
معنی روستا آزاد : شاید شما نیز این خبر را دریافت کرده اید:بزرگترین آرزوی رئیس دانشگاه صنعتی ...
از استادان و دانشجویان صنعتی شریف برگزار شد رضا روستا ... آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف دکتر ...
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری در حکمی رضا روستا آزاد را به عنوان رئیس جدید دانشگاه صنعتی شریف ...