شهروند| نجات 6 محکوم به قصاص از چوبه دار؛ 5 مرد و یک زن صبح دیروز در آخرین لحظات قبل از اجرای ...
پدر شهید آمر به معروف و ناهی از منکر علی خلیلی گفت: راضی به قصاص قاتل فرزندم نیستم و اگر ...
دیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری ... است که نیازی به رضایت جانی ندارد و یا ...
چهار قاتل در پای چوبه‌دار موفق به گرفتن رضایت و ... قصاص شود با رضایت ... برای اجرای حکم ...
رهایی زن محکوم به قصاص از اعدام با رضایت اولیای دم در ... افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان های ...